ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้Google Workspace (G Suite) คู่มือกา...ติดตั้งอีเมล กับ MS Outlook

ติดตั้งอีเมล กับ MS Outlook

 

โปรแกรม MS Outlook จะอยู่ในชุด Ms Office xp ขึ้นไป เมื่อเราทำ
การติดตั้งโปรแกรมและทำการเปิดโปรแกรม MS Outlook จะปรากฏตามรูป
ด้านล่าง
รูปที่. 1
 
ขั้นตอนในการเพิ่ม email account เข้าไปไว้ในโปรแกรม Ms Outlook
มีขันตอนดังนี้
 
1. คลิกที่เมนู เครื่องมือ --> บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้ทำการเลื่อที่หัวข้อ
เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่แล้วกดปุ่มถัดไป ตามรูปที่.2
 
รูปที่. 2
 
รูปที่. 3
 
 
2. ในหัวข้อ ชนิดเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำการเลือกที่หัวข้อ POP3 แล้วทำการ
กดปุ่ม ถัดไป
 
รูปที่. 4
 
3. ในหัวข้อ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเมล (POP3) ให้ทำการใส่ค่าต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
 
3.1. ชื่อของคุณ : username@youdomain.com
(username@yourdomain.com คือชื่อ email ของคุณ)
ที่อยู่อีเมล : username@youdomain.com
 
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3) : mail.youdomain.com
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) : mail.youdomain.com
 
ชื่อผู้ใช้ : username@youdomain.com
รหัสผ่าน : ใส่ตามที่ตั้งไว้ในระบบ control panel
 
3.2. เมื่อทำตามขั้นตอนที่ 3.1 เรียบร้อยให้ทำการกดปุ่ม ตั้งค่าเพิ่มเติม
ให้เลิอกที่แทบ เซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้ทำการเช็คเครื่องหมายถูกที่หน้า
 
เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP)ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง
 
ตามรูปที่.6 แล้วกดปุ่ม ตกลง
 
รูปที่. 6
 
4. เมื่อทำตามขั้นตอนที่ผ่านมาแล้ว คราวนี้เราจะทำการทดสอบการตั้ง
ค่าว่าถูกต้องหรือเปล่า ให้ทำการกดปุ่ม ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้...
 
รูปที่. 7
 
เมื่อกดปุ่มแล้วจะปรากฏ หน้าต่าง ตามรูปด้านล่าง เพื่อแสดงสถานะของ
email account ที่เราทำการตั้ง หากเราตั้งค่าถูกต้องจะมีสถานะ เครื่องหมาย
ถูก อยู่หน้าสิ่งที่ทำการทดสอบ หากมี เครื่องหมายกากบาท เกิดขึ้นที่ การทด
สอบไหน ให้กลับไปเช็คว่าเราได้ทำการผิดพลาดที่ขั้นตอนไหน เมื่อตรวจสอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับมาทำการทดสอบอีกรอบ
 
รูปที่. 8

ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ?

สร้างตั๋วสนับสนุน
คุณคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่?
(มีคนดู 3140 ครั้ง / 0 คนพบว่ามีประโยชน์)


Top