ฐานความรู้

หน้าแรกฐานความรู้Etc. อื่นๆรวมคำสั่ง .htaccess

รวมคำสั่ง .htaccess

 .htaccess คือ วิธีการอีกหนึ่งวิธีที่ใช้สำหรับ config เปลี่ยนค่าต่างๆ ของแต่ละ directory หลักๆ ภายในไฟล์อาจจะประกอบไปด้วย 1 หรือหลายๆคำสั่ง โดยไฟล์ .htaccess จะถูกเจาะจงวางใว้แค่บาง directory และจะบังคับใช้คำสั่งภายใน directory และ sub directory นั้นๆ

ซึ่งผมได้รวบรวมเทคนิคที่เป็นประโยชน์และสำคัญๆใว้ดังนี้ครับ

1. Custom Directory Index Files

DirectoryIndex index.html index.php index.htm

คุณสามารถเปลี่ยนค่า default index file ได้โดยใช้คำสั่งข้างบน โดยระบุไฟล์ที่คุณต้องการ แทน index.html index.php index.htm ตามลำดับ

2. Custom Error Pages

ErrorDocument 404 errors/404.html

ใช้สำหรับ redirect user ไปหน้าที่คุณต้องการ ถ้าเกิดเหตุการที่ user เรียกหน้าที่ไม่มีในระบบ (เกิด error 404)

3. Control access at files & directory level

จำกัดหรือปฏิเสธการเข้าใช้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เป็นส่วนบุคคล เช่น โฟลเดอร์ includes ที่เก็บไฟล์สคริปต่างๆ
ในกรณีนี้ให้คุณสร้างไฟล์ .htaccess ในโฟลเดอร์ includes แล้วใส่คำสั่งดังนี้

# no one gets in here!
deny from all

จะปฏิเสธทุก direct access และทุกไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้น
คุณสามารถระบุเงื่อนไขได้เช่นกัน โดยตัวอย่างนี้เป็นการจำกัดการเข้าถึงจากช่วงของ IP

# no nasty crackers in here!
order deny,allow
deny from all
allow from 192.168.0.0/24
# this would do the same thing..
#allow from 192.168.0

หรือบางครั้งคุณอาจจะแค่ต้องการ ban เพียงแค่ IP เดียว

# someone else giving the ruskies a bad name..
order allow,deny
deny from 83.222.23.219
allow from all

4. Modifying the Environment Variable

Set / Unset environment variables โดยใช้ SetEnv and UnSetEnv.

SetEnv SITE_WEBMASTER_URI mailto:Jack.Sprat@characterology.com

UnSetEnv REMOTE_ADDR

5. 301 Redirect using htaccess

ถ้าคุณต้องการที่จะ redirect จากไฟล์เก่าไปไฟล์ใหม่

Redirect 301 /old/file.html http://yourdomain.com/new/file.html

ถ้าเป็นไดเรคทอรี่

RedirectMatch 301 /blog(.*) http://yourdomain.com/$1

6. Implementing a Caching Scheme with .htaccess

Cache ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อย (static) เพื่อเพื่ม performance ระบบ

# year

Header set Cache-Control “public”
Header set Expires “Thu, 15 Apr 2010 20:00:00 GMT”
Header unset Last-Modified

#2 hours

Header set Cache-Control “max-age=7200, must-revalidate”

SetOutputFilter DEFLATE
Header set Expires “Thu, 15 Apr 2010 20:00:00 GMT”

7. Compress output using GZIP

บีบอัดไฟล์ css, js, html, ด้วย Gzip

mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file \.(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*

โดยโค้ดข้างบนจะทำงานถ้าเว็บเซอร์เวอร์ของคุณเปิด mod_gzip คุณอาจจะต้องเพิ่มโค้ดข้างล่างนี้
ถ้าเว็บเซอร์เวอร์ของคุณสนับสนุน mod_deflate

SetOutputFilter DEFLATE
SetEnvIfNoCase Request_URI \
\.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary
SetEnvIfNoCase Request_URI \
\.(?:exe|t?gz|zip|gz2|sit|rar)$ no-gzip dont-vary

ถ้าเว็บเซอร์เวอร์ของคุณไม่สนันสนุน mod_deflate คุณอาจต้องการเพิ่มโค้ดนี้

php_value output_handler ob_gzhandler

8. Redirect browser to https (ssl)

redirect เว็บไซด์ไปใช้ https

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !on
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

9. Rewrite URLs using htacccess

เปลี่ยน URL จาก product.php?id=12 เป็น product-12.html

RewriteEngine on
RewriteRule ^product-([0-9]+)\.html$ product.php?id=$1

เปลี่ยน URL จาก product.php?id=12 เป็น product/ipod-nano/12.html

RewriteEngine on
RewriteRule ^product/([a-zA-Z0-9_-]+)/([0-9]+)\.html$ product.php?id=$2

เปลี่ยน URL ที่ไม่มี www ให้มี www (ป้องกัน Duplicate Content)

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^viralpatel\.net$
RewriteRule (.*) http://www.viralpatel.net/$1 [R=301,L]

เปลี่ยน URL จาก yoursite.com/user.php?username=xyz เป็น yoursite.com/xyz

RewriteEngine On
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)$ user.php?username=$1
RewriteRule ^([a-zA-Z0-9_-]+)/$ user.php?username=$1

Redirect domain ไปหา subfolder ภายใน public_html

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^test\.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.test\.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/new/
RewriteRule (.*) /new/$1

10. Prevent Directory Listing

หลีกเลี่ยง directory listing

Options -Indexes

หรือ

IndexIgnore *

11. Adding new MIME types

ประเภทขึ้นอยู่กับนามสกุลไฟล์ นามสกุลที่ไม่รู้จักจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อความ และจะเกิดความเสียหาย

AddType application/x-endnote-connection enz
AddType application/x-endnote-filter enf
AddType application/x-spss-savefile sav

12. Deny access to static file data

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(wp-login.php|wp-admin/|wp-content/plugins/|wp-includes/).* [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www.askapache.com.*$ [NC]
RewriteRule \.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|mp3|mpg|mp4|mov|wav|wmv|png|gif|swf|css|js)$ – [F,NS,L]

13. Specify Upload file limit for PHP in htaccess

php_value upload_max_filesize 20M
php_value post_max_size 20M
php_value max_execution_time 200
php_value max_input_time 200

บรรทัดแรกคือการจำจัดค่าสูงสุดของไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้
บรรทัดสองคือการจำกัดค่าสูงสุดของข้อมูลการโพส
บรรทัดสามคือค่าเวลาในการ execution
บรรทัดสุดท้ายคือค่าเวลาสูงสุดที่อนุญาติในการ input ข้อมูลอัพโหลดเช่น POST and GET

14. Disallow Script Execution

Options -ExecCGI
AddHandler cgi-script .php .pl .py .jsp .asp .htm .shtml .sh .cgi

15. Change Charset and Language headers

AddDefaultCharset UTF-8
DefaultLanguage en-US

16. Set Timezone of the Server (GMT)

SetEnv TZ America/Indianapolis

รายชื่อของเขตเวลาที่สนับสนุน
http://www.php.net/manual/en/timezones.php

17. Force “File Save As” Prompt

AddType application/octet-stream .avi .mpg .mov .pdf .xls .mp4

18. Protecting a single file

โดยปกติ .htaccess จะมีผลกับข้อมูลทั้งไดเรคทอรี่ แต่คุณสามารถที่จะแก้ไขคำสั่งแบบเจาะจงกับบางไฟล์

order deny,allow
deny from all
AuthType Basic
AuthName “Characterology Student Authcate”
AuthLDAP on
AuthLDAPServer ldap://directory.characterology.com/
AuthLDAPBase “ou=Student, o=Characterology University, c=au”
require valid-user
satisfy any

19. Set Cookie using htaccess

environment variable

Header set Set-Cookie “language=%{lang}e; path=/;” env=lang

สร้าง cookie ในเครื่อง client กับข้อมูลที่ matching กัน

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^(.*)(de|es|fr|it|ja|ru|en)/$ – [co=lang:$2:.yourserver.com:7200:/]

20. Send Custom Headers

Header set P3P “policyref=\”http://www.askapache.com/w3c/p3p.xml\””
Header set X-Pingback “http://www.askapache.com/xmlrpc.php”
Header set Content-Language “en-US”
Header set Vary “Accept-Encoding”

21. Blocking request based on User-Agent Header

SetEnvIfNoCase ^User-Agent$ .*(craftbot|download|extract|stripper|sucker|ninja|clshttp|webspider|leacher|collector|grabber|webpictures) HTTP_SAFE_BADBOT
SetEnvIfNoCase ^User-Agent$ .*(libwww-perl|aesop_com_spiderman) HTTP_SAFE_BADBOT
Deny from env=HTTP_SAFE_BADBOT

22.Prevent hacks

ถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับระบบคุณ คุณสามารถเพิ่มโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัดนี้ เพื่อตรวจสอบ url ที่แปลกๆที่มีพิรุทเสี่ยงจะเป็นอัตราย

RewriteEngine On

# proc/self/environ? noway!
RewriteCond %{QUERY_STRING} proc/self/environ [OR]

# Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR]

# Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*(.*) [OR]

# Block out any script that includes a

ที่มา http://www.piranon.com/22-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84-htaccess/

ไม่พบข้อมูลที่คุณต้องการ?

สร้างตั๋วสนับสนุน
คุณคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่?
(มีคนดู 11060 ครั้ง / 5 คนพบว่ามีประโยชน์)


Top